Creat a partir de les matèries del Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. En la primera vista es veuen aquelles matèries que apareixen amb més freqüència en la catalogació de les col·leccions. Al fer zoom apareixen totes les matèries.

Al fer clic damunt cada matèria es mostraran, en la part inferior, aquelles col·leccions a les que fa referència.