Col·leccions de la institució:

Fons de Memòries científiques manuscrites

La col·lecció està formada per les memòries i treballs manuscrits corresponents a l’activitat acadèmica i científica de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts (RACAB) des de la seva fundació el 1764 fins a inicis del s. XX. Els objectius fonamentals d'aquesta institució són l'estudi per al progrés de les ciències amb les seves aplicacions i les arts industrials. Les primeres activitats de l'Acadèmia consistiren a organitzar reunions dels socis en les quals es feien cursos i experiments de física (bàsicament, segons el mètode de Muschembroek). Tot i que des de l'any 1768 ja funcionaren algunes direccions, és amb els estatuts de 1770 quan s'organitza en nou Direccions, segons les especialitats científiques, i comencen a treballar en les Juntes per torn. Aquestes primeres nou Direccions, que es mantingueren fins el 1916, eren: 1.- Àlgebra i Geometria; 2.- Estàtica, hidrostàtica i meteorologia; 3.- Electricitat, magnetisme i altres atraccions; 4.- Òptica i les seves parts; 5.- Pneumàtica i acústica; 6.- Història natural; 7.-Botànica; 8.- Química i 9.- Agricultura. La RACAB ha anat celebrant periòdicament sessions públiques i privades en les quals es presenten i discuteixen treballs relatius a les diferents disciplines que constitueixen els camps de la seva activitat.

Veure la col·lecció